LEVERINGSVOORWAARDEN MARGRIETHILDE B.V.
MH WERVING EN SELECTIE IS ONDERDEEL VAN MARGRIETHILDE B.V.

De Overeenkomst

1.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing, indien een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, hierna te noemen de opdrachtgever, aan MargrietHilde B.V. opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden. Deze voorwaarden zijn ook gemaakt ten behoeve van personen die voor MargrietHilde B.V. werkzaam zijn dan wel in zijn algemeenheid voor personen voor wie MargrietHilde B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn terzake de uitvoering van een opdracht.
1.2 Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen als de opdrachtgever dit duidelijk heeft doen blijken en alsdan de opdrachtnemer deze opdracht ook klaarblijkelijk heeft aanvaard.
1.3 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen overeenkomen van deze leveringsvoorwaarden af te wijken. Dergelijke afwijkingen moeten schriftelijk worden vastgelegd.
1.4 Deze voorwaarden sluiten de eventuele toepasselijkheid van andere voorwaarden uit, zelfs indien in die andere voorwaarden voorrang is bedongen.

Aansprakelijkheid

1.5 MargrietHilde B.V. is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat MargrietHilde B.V. voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
1.6 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade schriftelijk bij MargrietHilde B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.
1.7 De resultaten van toepassing en gebruik van de door MargrietHilde B.V. verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die niet allen binnen de invloedssfeer van MargrietHilde B.V. vallen. Ofschoon de opdracht door MargrietHilde B.V. naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan MargrietHilde B.V. derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.
1.8 De opdracht wordt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever uitgevoerd, zodat derden daaraan geen rechten kunnen ontlenen. In het voorkomend geval dat derden worden betrokken op verzoek van danwel door toedoen van opdrachtgever, stelt opdrachtgever de derden in kennis van de toepasselijkheid dezer voorwaarden.
1.9 MargrietHilde B.V. wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen vorderingen van derden die stellen dat zij schade lijden danwel hebben geleden door of verband houdende met door MargrietHilde B.V. ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
1.10 MargrietHilde B.V. zal in het kader van de opdracht geen derden inschakelen dan na overleg met opdrachtgever. MargrietHilde B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld aan zijde van MargrietHilde B.V..

Betaling

1.11 MargrietHilde B.V. hanteert een vast uurtarief exclusief reiskosten. Tussentijdse wijzigingen in het uurtarief kunnen hooguit eenmaal jaarlijks plaatsvinden, zij het met een maximum van 10 % van dat uurtarief.
1.12 In geval sprake is van een schriftelijke offerte is de aanbieding 30 dagen geldig. Aanvaarding van een offerte vindt plaats door schriftelijke kennisgeving terzake van de opdrachtgever.
1.13 Er wordt met een zekere regelmaat gedeclareerd, bij voorkeur maandelijks danwel per kwartaal. MargrietHilde B.V. registreert de door haar verrichte werkzaamheden in het kader van de opdracht en verstrekt op verzoek een overzicht daarvan.
1.14 De declaraties dienen betaald te worden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van die termijn is MargrietHilde B.V. gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
1.15 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van 100 Euro. De gerechtelijke kosten bevatten de algehele kosten die zijn gemaakt en zullen derhalve niet beperkt zijn tot de te liquideren kosten. Ieder beroep op opschorting danwel verrekening is uitgesloten.

Bijzondere omstandigheden

1.16 Indien MargrietHilde B.V. door omstandigheden aan zijn zijde niet in staat is conform afspraak de opdracht (tijdig) ten uitvoer te brengen zal MargrietHilde B.V., in overleg met de opdrachtgever, zich inspannen een vervanger te betrekken. Bij een externe vervanger is de overeenkomst tot opdracht alsdan ontbonden na schriftelijke mededeling van MargrietHilde B.V., zonder verdere verplichtingen aan zijde van MargrietHilde B.V., een en ander tenzij anders wordt overeengekomen. De ontbinding ontslaat de opdrachtgever in geen geval van het voldoen der declaratie voor de tot datum van ontbinding verrichte werkzaamheden door MargrietHilde B.V..

Geheimhouding

1.17 MargrietHilde B.V. is tot geheimhouding gehouden met betrekking tot alle informatie die zij terzake de opdracht ter kennis neemt danwel tot haar beschikking krijgt.

Geschillenregeling

1.18 Indien tussen de opdrachtgever en MargrietHilde B.V. een verschil van mening mocht ontstaan over de inhoud en/of de uitvoering van de opdracht of van enige overeenkomst, die daarvan een uitvloeisel is, zal bij voorkeur door middel van Mediation getracht worden tot een oplossing te geraken.
1.19 Er is sprake van een geschil indien opdrachtgever dan wel MargrietHilde B.V. dit schriftelijk en aangetekend verzonden als zodanig te kennen heeft gegeven.
1.20 Indien een der partijen schriftelijk en aangetekend verzonden, te kennen geeft niet via Mediation tot een oplossing te willen geraken dan zal bevoegd zijn de rechter in het arrondissement waar MargrietHilde B.V. is gevestigd.
1.21 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en MargrietHilde B.V. is Nederlands recht van toepassing.

Oktober 2021