Introductie

MH Werving & Selectie (MHWS) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van websitebezoekers, relaties, werkzoekenden, opdrachtgevers en werknemers. Hiervoor is dit privacystatement opgesteld. MHWS behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft MHWS je inzicht hoe MHWS in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met jouw persoonsgegevens omgaat.

Wie is MH Werving & Selectie

MHWS is het werving en selectiebureau gespecialiseerd in vacatures in de vastgoedbranche. Wij bemiddelen tussen de opdrachtgever en de sollicitant.

Contactgegevens:

MH Werving & Selectie
Tapijtschelp 34
2681 DP Monster
Zuid-Holland
The Netherlands

MHWS is een handelsnaam van MargrietHilde B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69450153.

MHWS is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

MHWS schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. MHWS blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt MHWS contractuele afspraken over de omgang van jouw persoonsgegevens, zodat privacy gewaarborgd blijft.

Wanneer verzamelt MHWS jouw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als je MHWS toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van MHWS of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van jouw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Technische informatie

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van jouw apparaat, het IP-adres van je Internet Service Provider, het besturingssysteem dat je gebruikt, datum en tijd van je bezoek, het internetadres van de website vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt, de door jou bezochte pagina’s en de informatie die je hebt bekeken op de website, de geo locatie waar je je zich bevindt en het materiaal dat je opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Cookies

MHWS maakt geen gebruik van cookies. MHWS maakt wel gebruikt van webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aan passen op de gebruikersvoorkeuren van onze bezoekers.

Waarom verzamelt MHWS persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan je aangeboden HR diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, waaronder detachering, bemiddeling, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling, inzetbaarheid en werving & selectie. MHWS gebruikt jouw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen;Je op de hoogte te brengen van interessante vacatures en diensten van MH Werving en Selectie;
 • Je geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten;
 • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien als je jezelf hebt aangemeld (opt-in);
 • Een werknemers- of personeels- / bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • Voor het bevorderen van jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

MHWS kan als je; werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie van MH Werving en Selectie, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Je bent zelf verantwoordelijk dat de door jou aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.

 • Werkzoekende of kandidaat
 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee jij jezelf voorstelt (video, foto);

Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

MHWS verstrekt enkel jouw persoonsgegevens aan derden met jouw nadrukkelijke toestemming en medeweten. Denk hierbij aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens MHWS diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?”.

Functionaris gegevensbescherming

MHWS heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Jouw rechten

Wij hechten er waarde aan dat je makkelijk gebruik kunt maken van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wenst te maken van een van de je toekomende en hieronder benoemde rechten kun je zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

Je kunt ons op elk gewenst moment via info@mhws.nl dan wel per brief (MH Werving & Selectie, Tapijtschelp 34, 2681 DP Monster) verzoeken tot wijziging of inzage van jouw gegevens. Daarnaast kunt je op elk gewenst moment contact met ons opnemen om jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van je hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. Wanneer wij jouw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij je hiervan op de hoogte.

Verwerking van jouw gegevens beperken

Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van je bewaren, kunt je een verzoek in dienen om tijdelijk de verwerking van jouw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van je gegevens tot deze naar jouw mening weer op orde zijn. Je kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@mhws.nl dan wel per brief (MH Werving & Selectie, Tapijtschelp 34, 2681 DP Monster) indienen.

Wanneer wij verwerking van jouw persoonlijke gegevens beperken stellen wij je hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

Je kunt de persoonsgegevens die wij over je bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via info@mhws.nl. Je bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden

Wanneer je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kun je een verzoek indienen van verwijdering van al jouw persoonlijke gegevens. Je kunt ons op elk gewenst moment via info@mhws.nl dan wel per brief (MH Werving & Selectie, Tapijtschelp 34, 2681 DP Monster), verzoeken al jouw gegevens te verwijderen.

Je kunt daarnaast je eventueel verleende toestemming om jouw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleend staken. Het intrekken van jouw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen jouw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren voordat aan jouw verzoeken kan worden voldaan. Jouw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of je anders verzoekt.

Voor de behandeling van jouw voornoemde verzoeken brengen wij je in beginsel geen kosten in rekening, tenzij jouw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien je bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Beveiliging

MHWS doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is MHWS met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Bewaartermijn

MHWS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door MHWS dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@mhws.nl of per brief (MH Werving & Selectie, Tapijtschelp 34, 2681 DP Monster),

Indien je het niet eens bent met het gebruik door MHWS van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

MHWS behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen MHWS en een betrokkene.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.